logo HumanInsight
Algemene Voorwaarden

Gebruiksvoorwaarden website


Welkom op onze website. Door gebruik te maken van deze website, gaat u akkoord met de vermelde algemene voorwaarden. Als u deze voorwaarden niet aanvaardt, bent u niet gemachtigd om deze website te gebruiken. Deze gebruiksvoorwaarden kunnen door ons gewijzigd worden. De gewijzigde gebruiksvoorwaarden zijn van kracht op het moment dat ze op de website geplaatst worden.Intellectuele eigendom

De website en alle eigendommen behorende tot of geassocieerd met HumanInsight, met inbegrip van alle merk- en/of handelsnamen, logo’s en software, en alle informatie en andere inhoud op deze website zijn en blijven ten allen tijde onze eigendom en zijn beschermd door wereldwijde auteursrechten en internationale contractsbepalingen. U gaat hierbij akkoord dat u onder geen enkele omstandigheid inbreuk maakt op deze rechten.Gegevensbescherming

Alle persoonlijke informatie die u aan ons verstrekt wanneer u deze website gebruikt, zal worden verwerkt in overeenstemming met ons Privacybeleid.

Algemene voorwaarden HumanInsight


1: Rechtsverhouding


 • De rechtsverhouding tussen HumanInsight CommV, met maatschappelijke zetel Kleine Goddaard 12 bus 3?3, 2000 Antwerpen, KBO-nummer BE 0740.959.244 (hierna HumanInsight genoemd) en de klant, wordt beheerst door de ‘Algemene Voorwaarden HumanInsight’.
 • De Algemene Voorwaarden HumanInsight hebben voorrang op de algemene en/of andere voorwaarden van de klant, zelfs indien deze bepalen dat zij als enige gelden.
 • Afwijkingen ten opzichte van de Algemene Voorwaarden HumanInsight zijn slechts mogelijk na voorafgaande en schriftelijke toestemming van HumanInsight.2: Prestaties


De prestaties van HumanInsight bestaan uit (1) het organiseren van opleidingen, trainingen, workshops, inspiratiesessies, intervisies, supervisies, coaching, opleidingsformules, leertrajecten, e-learning, online opleidingen, (2) het verlenen van advies en adviestrajecten, en (3) de logistieke en organisatorische ondersteuning hiervan voor de klant. Hierna worden deze prestaties gezamenlijk aangeduid als 'Opleidingen'.

 

 • ‘Open Opleidingen’ zijn opleidingen waaraan de klant, al dan niet gelijktijdig samen met andere klanten, kan deelnemen.
  • ‘Online Opleidingen’ zijn Open Opleidingen die digitaal gevolgd kunnen worden. Hieronder vallen onder andere de Virtual Learning Journeys, Live Webinars, Virtual Classrooms en Opnames van Online Opleidingen.
  • ‘Opleidingsformules’ zijn specifieke pakketten of formules van Open Opleidingen (zoals bijvoorbeeld abonnementen).
 • ‘Incompany Opleidingen’ zijn opleidingen waaraan enkel werknemers of relaties van de klant kunnen deelnemen.


Open opleidingen:

Betaal- en annulatievoorwaarden


3: Open Opleidingen

 

Inschrijving open opleidingen

 • Elke inschrijving aan een Open Opleiding door de klant moet elektronisch of schriftelijk gebeuren.
 • Het inschrijven voor een open opleiding gevolgd door de schriftelijke of elektronische bevestiging van deze inschrijving door HumanInsight houdt in dat er een juridisch bindend contract tot stand komt, waarop de Algemene Voorwaarden HumanInsight van toepassing zijn.


Betaalvoorwaarden open opleidingen

 • Alle facturen zijn betaalbaar binnen de 14 dagen na factuurdatum. Facturen dienen volledig betaald te zijn bij aanvang van de Opleiding. 
 • Voor Open Opleidingen geldt dat het bedrag van elke factuur dat niet betaald is bij aanvang van de Opleiding van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verhoogd wordt met een rente gelijk aan 1% per maand, waarbij elke begonnen maand beschouwd wordt als verlopen, en een forfaitaire vergoeding van 15% op het bedrag van de nog onbetaalde facturen, met een minimum van 25,00€.


Annulering door de deelnemer

 • Als je jouw opleiding wil annuleren, betaal je een annulatievergoeding.
  • Twee tot één maand voor de start van de opleiding: 25% van de kostprijs
  • Eén maand tot 15 dagen voor de start van de opleiding: 50% van de kostprijs
  • Minder dan 15 dagen voor de start van de opleiding: 100% van de kostprijs
 • Naast de annuleringsvergoeding worden ook opgestuurde materialen in rekening gebracht, tenzij je deze op eigen kosten en in goede staat retourneert.
 • Het is in overleg mogelijk om kosteloos iemand anders jouw plaats in een training te laten innemen.

 

Te weinig deelnemers

 • HumanInsight mag de opleiding zonder verdere gevolgen afzeggen wanneer er minder aanmeldingen zijn dan het minimum aantal deelnemers dat je op de website kan vinden.
 • Als HumanInsight een opleiding annuleert, laten we dat minimaal één week op voorhand weten.

Incompany activiteiten:

Betaal- en annulatievoorwaarden


4: Incompany activiteiten

 

Offertes

 • Alle offertes van HumanInsight gelden voor een periode van zes weken, tenzij in de offerte een andere termijn wordt genoemd.
 • De opdracht wordt beschouwd als bevestigd bij ondertekening van de offerte door de opdrachtgever.
 • De in een offerte vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege. Ze zijn ook exclusief eventuele in het kader van de opdracht te maken kosten, zoals accommodatie, reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
 • Een samengestelde prijsopgave verplicht HumanInsight niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

  

Boeking

 • Voor Incompany Opleidingen komt het contract tussen HumanInsight en de klant tot stand na ondertekening van de offerte.
 • Voor het te betalen bedrag vermeld in de offerte, ontvangt de klant een factuur in de maand waarin de Incompany Opleiding plaatsvond. Bij Incompany Opleidingen gespreid over een langere periode wordt maandelijks het aantal gepresteerde dagen/uren gefactureerd.

 

Organisatie

 • Voor Incompany Opleidingen wordt aan de klant een voorstel gedaan gebaseerd op de informatie waarover HumanInsight tot dan toe beschikt. De klant garandeert aan HumanInsight dat deze informatie, noodzakelijk voor het ontwikkelen en uitvoeren van de Incompany Opleiding, volledig en juist is.
 • HumanInsight geeft de Incompany Opleiding vanuit een onafhankelijke opstelling en houdt zich aan het programma dat ontwikkeld werd op basis van het overleg tussen HumanInsight en de klant. De klant bezorgt HumanInsight tijdig alle documenten en gegevens die HumanInsight nodig heeft om de Incompany Opleiding te kunnen uitvoeren volgens de afgesproken planning.
 • Tijdens de geplande opleidingsdagen moeten de medewerkers van de klant die deelnemen aan de Incompany Opleiding volledig beschikbaar zijn. De medewerkers van de klant die deelnemen aan de Incompany Opleiding moeten de kans krijgen om tijdens de werkuren opdrachten uit te voeren die betrekking hebben op de Incompany Opleiding.
 • De klant betrekt pas derden bij de Incompany Opleiding na goedkeuring door HumanInsight.

 

Betaalvoorwaarden

 • Alle facturen zijn betaalbaar binnen de 14 dagen na factuurdatum. 
 • Voor Incompany Opleidingen geldt dat het bedrag van elke factuur dat niet betaald is binnen de 30 dagen na factuurdatum van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verhoogd wordt met een rente gelijk aan 1% per maand, waarbij elke begonnen maand beschouwd wordt als verlopen, en een forfaitaire vergoeding van 15% op het bedrag van de nog onbetaalde facturen, met een minimum van 25,00€.

 

Annulering door de klant

 • Bij annulering door de klant, wordt een annuleringsvergoeding gerekend.
  • Twee tot één maand voor de start van de opleiding: 25% van de kostprijs in de offerte
  • Eén maand tot 15 dagen voor de start van de opleiding: 50% van de kostprijs in de offerte
  • Minder dan 15 dagen voor de start van de opleiding: 100% van de kostprijs in de offerte
 • De klant kan de geplande trainingsdagen van een Incompany Opleiding kosteloos verschuiven tot 5 weken voor het begin van de geplande trainingsdagen.
  • Bij verschuiving van de geplande trainingsdagen van een Incompany Opleiding tussen de 5 en 2 weken voor het begin van de geplande trainingsdagen betaalt de klant bovenop de overeengekomen lesdagvergoeding een bijkomende kostenvergoeding gelijk aan 25% van de lesdagvergoeding.
  • Als de klant de geplande trainingsdagen van een Incompany Opleiding verschuift minder dan 2 weken voor het begin van de geplande trainingsdagen, betaalt de klant bovenop de overeengekomen lesdagvergoeding een bijkomende kostenvergoeding gelijk aan 50% van de lesdagvergoeding.
  • Bij verschuiving van de geplande trainingsdagen van een Incompany Opleiding minder dan 5 weken voor het begin van de geplande trainingsdagen betaalt de klant ook alle kosten die door HumanInsight reeds gemaakt werden voor reservatie van leslokalen m.b.t. deze Incompany Training. Bovendien moet de nieuwe datum van de Incompany Training die wordt afgesproken tussen HumanInsight en de klant vallen binnen de 6 maanden na de oorspronkelijk afgesproken datum.
  • Er wordt 1 keer een verschuiving van de geplande trainingsdagen van een Incompany Training toegestaan, in het geval van een 2de verschuiving, gelden de voorwaarden in verband met de annulering van een Incompany Training, zoals hierboven omschreven.

5: Geheimhouding


 • Persoonlijke informatie die aan HumanInsight wordt verstrekt in coachingsgesprekken of trainingen wordt als vertrouwelijk behandeld, tenzij nadrukkelijk schriftelijk is vastgelegd dat rapportage van deze gesprekken of trainingen aan derden onderdeel uitmaakt van de opdracht.
 • Persoonsgegevens die bij aanmelding worden verstrekt, worden bewaard in een bestand dat alleen toegankelijk is voor medewerkers van HumanInsight en voor de boekhouder die ons controleert.
 • Persoonlijke documenten van klanten worden maximaal 3 jaar digitaal bewaard in een map op een lokale computer of beveiligde cloud-applicatie.
 • Klanten hebben het recht op ieder moment inzage te krijgen in de bewaarde gegevens en documenten en hebben het recht om deze te laten verwijderen.